Všeobecné obchodné podmienky
podmienky Limousine service s.r.o.
1. ZÁKLADNÉ POJMY
1.1. Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky podnikateľského
subjektu Limousine Service s.r.o..
1.2. Poskytovateľom sa rozumie podnikateľský subjekt Limousine Service, s.r.o so sídlom
Nezábudkova 22, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35937335, zapísaný v
Obchodnom registri SR, Vložka číslo: 36192/B
1.3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na
základe jej objednávky služby osobnej cestnej dopravy vykonávané osobnými vozidlami t.j.
predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravné služby osôb z Miesta začatia prepravy po Miesto
ukončenia prepravy.
1.4. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je prepravovaná
Poskytovateľom.
1.5 Miestom začatia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Poskytovateľ
povinný ho vyzdvihnúť.
1.6. Miestom ukončenia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Poskytovateľ
povinný ho prepraviť.
2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
2.1 Nasledujúce Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na služby Limousine service
s.r.o. šoférske služby a limuzín servis služby, najmä o automobilovej preprave
cestujúcich, autobusovej doprave, prenajatí vozidiel, ako aj služieb z oblasti event
manažmentu. Platí tiež pre všetky potenciálne ochranné známky so sekundárnym
významom, a to aj keď nie sú výslovne dohodnuté inak. Tak dlho, ako využitie našich
služieb trvá, naše podmienky sú záväzné. Odchýlky od našich podmienok sú možné iba ak
sú zhotovené písomne a potvrdené z našej strany.
3. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a.) v prípade potvrdenia objednávky vyzdvihnúť osobu/osoby na Mieste začatia prepravy a
zabezpečiť ich prepravu na Miesto ukončenia prepravy,
b.) v prípade nemožnosti dostaviť sa na Miesto začatia prepravy je Poskytovateľ povinný bez
ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup.
3.2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná
písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Poskytovateľ prijme objednávku Zákazníka. Týmto
okamihom vzniká povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť prepravu osoby/osôb a povinnosť
Zákazníka zaplatiť za prepravu cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníka
Poskytovateľa.
3.3.Poskytovateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho poskytovateľa a zároveň
Zákazník súhlasí s tým, že na splnenie záväzku môže použiť ktorúkoľvek tretiu osobu, a tak
subkontraktovať všetky alebo akúkoľvek časť prepravy a iných služieb za takých podmienok,
ktoré určí Poskytovateľ.
4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
4.1. Zákazník sa zaväzuje:
a.) v prípade, že chce využiť služby Poskytovateľa, objednať prepravu stanoveným spôsobom,
t.j. telefonicky alebo elektronicky (email) , online formulár.
b.) v objednávke uvádzať svoje meno, e-mail a telefónne číslo; pokiaľ bol Zákazníkovi
pridelený kód zákazníka, stačí uviesť len tento kód; kódom Zákazníka sa rozumie zákaznícke
číslo stáleho Zákazníka; ďalej v objednávke uviesť aj adresu Miesta začatia prepravy a čas
vyzdvihnutia a Miesto ukončenia prepravy.
c.) poskytnúť Poskytovateľovi správne údaje o Mieste začatia prepravy a presný čas
vyzdvihnutia; v prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za
nedostavenie sa na Miesto začatia prepravy včas.
5. PREPRAVA OSÔB
5.1. Povinnosť Poskytovateľa prepraviť osobu/osoby je splnená dovezením Zákazníka na
Miesto ukončenia prepravy.
6. CENY ZA PREPRAVU A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa, ktorý je
prístupný na vyžiadanie mailom alebo telefonicky.
6.2. Zákazník je povinný za prepravu v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu
podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.
6.3. Cena za prepravu môže byť uhradená v hotovosti vo vozidle alebo bezhotovostným
prevodom:
a.) na základe faktúry - daňového dokladu Poskytovateľa - splatnej do 14 dní odo dňa jej
vystavenia.
b.) Platobnou kartou cez internet - po vytvorení objednávky bude presmerovaný na bezpečnú
platobnú bránu banky, kde zadá potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba
prebehne okamžite.
6.4. Poplatky, ktoré fakturuje Poskytovateľ Zákazníkovi podľa týchto Obchodných
podmienok alebo Cenníka Poskytovateľa, sú uvedené s DPH.
7. REKLAMÁCIA A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
7.1. Ak Zákazník zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu
poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať. Reklamácie treba riešiť bez
zbytočného odkladu po zistení nedostatku, najneskôr do 30 dní od uskutočnenia prepravy.
7.2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná alebo v elektronickej
podobe a musí obsahovať presný popis spôsobenej škody a musí byť doručená
Poskytovateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca
7.3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že
preprava bola vykonaná včas a riadne.
7.4. Storno popaltky sa účtujú v plnej sume pokiaľ klient nezruší objednávku v dostatočnom
predstihu.
7.5. Postup pri vybavovaní reklamácie:
7.5.1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je potrebné spísať so Zákazníkom
reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný Zákazníkom a dopravcom, ktorý je na to
oprávnený.
7.5.2. Zákazník je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky
poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.
7.5.3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná
oprávnená osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch
pracovných dní.
7.5.4. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Zákazníka o stave vybavenia reklamácie
najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany Zákazníka. Jedná
sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.
Zmluva a vylúčenie z dopravy
Zmluva je predmetom schválenia prepravy cestujúcich a ďalších služieb. Spoločnosť si
vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy ľudí, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť a
poriadok, kto sa neriadi pokynmi šoféra alebo poškodzuje vozidlo zámerne alebo hrubou
nedbanlivosťou.
8. VZŤAH K PRÁVNYM PREDPISOM SR A SÚDNE
SPORY
8.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia
právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými
podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
8.2. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo
dokumentom
8.3. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb
vystupujúcich menom Poskytovateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a
podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene
Poskytovateľa.
8.4. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví
niečo iné.
8.5. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s
možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.limousineservice.sk. V
prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou
zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia
zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou
autentickou verziou Obchodných podmienok.
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Zákazník uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v online systéme,
ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
9.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať
v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a
na skvalitnenie svojich služieb.
9.3. Používaním online systému Zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním
informácií o ňom za vyššie stanovených podmienok.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 30.11.2018