Limousine service s.r.o. Nezábudková22, 82102,Bratislava
PREPRAVNÝ PORIADOK NA NEPRAVIDELNÚ
VNUTROŠTATNÚ A MEDZINÁRODNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU
1
OBSAH:
Článok
1: Základné ustanovenia
3
Článok
2 :Rozsah autobusovej dopravy
3
Článok
3 :Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
4
Článok
4 :Práva a povinnosti cestujúcich
5
Článok
5 :Preprava batižiny cestujúceho
6
Článok
6 :Nájdené a ponechané veci
8
Článok
7 :Zmluva o preprave osôb
8
Článok
8 : Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
9
Článok
9 : Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
10
Článok
10:Mimoriadne udalosti počas prepravy
11
Článok
11: Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú medzinárodnú
asutobusovú prepravu
13
Článok
12: Povinnosti objednávateľa medzinárodnej nepravidelnej
autobusovej dopravy
13
Článok
13: Osobitná pravidelná autobusová doprava,Medzinárodná
autobusová doprava
14
Článok
14: Reklámcie
15
Článok
15:Záverečné ustanovenia
16
2
Limousine service s.r.o.l, podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. Národnej rady Slovenskej
republiky o cestnej doprave vydáva tento
PREPRAVNÝ PORIADOK NA NEPRAVIDELNÚ VNUTROŠTATNÚ A
MEDZINÁRODNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU
Čl. 1
Základné ustanovenia
1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby,
príručnú batožinu a cestovnú batožinu.
2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Limousine service, s.r.o., dopravca je
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
zložka číslo 36192/B, štatutár spoločnosti: Peter Damajka.
3) Preprava podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny, prípadne
drobných domácich zvierat.
4) Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s
dopravnou licenciou.
5) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky
podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický
stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny,
ktoré nemožno odvrátiť.
Čl. 2
Rozsah autobusovej dopravy
1.Dopravca vykonáva autobusovú dopravu v tomto rozsahu:
a) nepravidelná vnútroštátna autobusová doprava
b) nepravidelná medzinárodná autobusová doprava
c) osobitná pravidelná autobusová doprava
2.
Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb
iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými
3
zastávkami v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy
o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo
opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
3.
Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.
4.
Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a
preprava stojacich cestujúcich mimo obce.
5.
Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného
prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z
letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.
Čl. 3
Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
1. Všeobecné povinnosti dopravcu:
a) vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie
potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na
starostlivosť o osádky vozidiel.
c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a
činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
2. Dopravca je povinnê:
a) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny,
b) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom
stave a označené a na pravom boku tabuľkou veľkosti najmenej 600 x 150 mm s nápisom „
Zájazd“ prípadne iným vhodným nápisom vyjadrujúcim povahu uskutočňovanej prepravy,
napríklad Zmluvná preprava, Kyvadlová preprava, Okružná jazda alebo Vyhliadková jazda,
doplnená názvom zmluvného prepravcu alebo cieľovou zastávkou. Veľkosť písma nápisu je
najmenej 75 mm, veľkosť písma dopĺňajúceho nápisu je najmenej 30 mm,
c) zariadenie dopravcu v autobuse ( napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom,
aby neobťažovalo cestujúcich,
4
d) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná
preprava určitého okruhu osôb
e) starať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ich batožiny, ak sú účastníkmi dopravnej
nehody zabezpečiť prveú pomoc a náhradnú prepravu.
f) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim
nutné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy,
g) pri nepravidelnej preprave osôb je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú tým, že
preprava nebola vykonaná včas.
3. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné
podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť
vodiča a nebránia tomu príčiny ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať
prepravu ( ďalej len „prepravná povinnosť“).
4. Zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú prevádzkou autobusu vychádza z
ustanovení § 427 až 431 Občianskeho zákonníka:
a) fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú
osobitnou povahou tejto prevádzky,
b) svojej zodpovednosti sa nemôže dopravca zbaviť, ak škoda spôsobená okolnosťami, ktoré
majú pôvod v prevádzke
c) inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať,
d) dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví, tak za spôsobenú odcudzením alebo
stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať,
e) namiesto prevádzkovateľa dopravného prostriedku zodpovedá ten, kto použije dopravný
prostriedok bez vedomia alebo proti vôli prevádzkovateľa, prevádzkovateľ zodpovedá
spoločne s ním, ak takéto použitie dopravného prostriedku svojou nedbanlivosťou umožnil.
Čl. 4
Práva a povinnosti cestujúcich
1.Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom,
5
b) na prepravu príručnej batožiny, ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o
preprave osôb, aj cestovnej batožiny tým istým autobusom,
c) požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy.
2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách
prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mali pri sebe, zodpovedá za ňu
dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných
prostriedkov podľa čl.3 ods.4.
3. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá
dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti.
4. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy,
poriadok vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na pracovníkov dopravcu pri výkone ich služby
alebo spôsobiť škodu.
Čl. 5
Preprava batožiny cestujúceho
1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne alebo oddelene, a to za
podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.
2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom
priestore nad sedadlom, pokiaľ sa cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho.
Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom
alebo pokynom vodiča mimo priestoru určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto
priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.
3. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, dĺžku,
úpravu alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom
priestore pre batožiny.
4. Z prepravy sú vylúčené: a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi, b)
nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre
prepravu ktorých platia osobitné predpisy, c) veci ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky
alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo autobus, najmä pre nevhodný spôsob
balenia, d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť
cestujúcim na ťarchu, e) batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg, f) cestovná
batožina, ktorej hodnota presahuje 330,- €.
6
5. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ
tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich
zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s
nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave
batožín. Bez schránky nemožno vziať do autobusu psa . V jednom autobuse sa smie
prepravovať najviac jeden pes .
6. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych
palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale
(púzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky
dopravcu.
7. Cestujúci môžu vziať do vozidla so sebou najviac tri cestovné batožiny, ak to možnosti
danej prepravy dovoľujú so súhlasom vodiča aj ďalšie batožiny.
8. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná alebo ako cestovná batožina, mimo
priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je
cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak
vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej
polohe.
9. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri nakladaní a vykladaní
batožiny primeranú pomoc.
10. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala
výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to
vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov
vodiča.
11. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení
prepravy hlásiť sa o jej vydanie.
12. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené
týmto prepravným poriadkom, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich
povahe a obsahu.
13. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci
prípadne zvieratá, ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich
povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny
zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z
ďalšej cesty.
7
14. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to dopravcovi a zabezpečí,
aby bola táto batožina odovzdaná dopravcovi v jeho sídle.
15. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu
stanovených v § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.
16. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej
oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy
cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia,
osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto,
že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za
škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej
batožine.
17. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je
dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola
prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 70,- €.
Čl. 6
Nájdené a ponechané veci
1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse a opustenú batožinu
odovzdá vodič alebo iný člen osádky dopravcovi v sídle dopravcu.
2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný
zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.
3. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne najneskôr do 30 dní po ich nájdení je povinná
zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.
4. Ak si vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dňa kedy boli nájdené, odovzdá ich
dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa
§ 135 ods.
1
Občianskeho zákonníka
Čl. 7
Zmluva o preprave osôb
8
1. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný
prostriedok, má právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.
2. Základné náležitosti zmluvy o preprave osôb vychádzajú z ustanovení § 760 až 764
Občianskeho zákonníka.
3. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred
uzavretej zmluvy o preprave osôb.
4. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť vyplýva z vopred uzavretej
zmluvy o preprave osôb. Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je to objednávateľ
prepravy povinný okamžite oznámiť dopravcovi.
5. K vykonaniu nepravidelnej autobusovej dopravy musí byť autobus objednaný. Ak ide o
krátkodobú prepravu, je možná aj telefonická objednávka, ktorá však musí byť potvrdená
písomne alebo faxom. Ak ide o prepravu, ktorá si vyžaduje určité prípravy na strane dopravcu
(napr. viacdenná preprava, preprava prekračujúca hranice štátu a pod.), je nutné autobus
objednať vopred tak, aby dopravca mohol včas vykonať potrebnú prípravu.
6. Objednávka nepravidelnej autobusovej dopravy musí obsahovať všetky údaje potrebné k
vykonaniu prepravy a fakturácii prepravy, hlavne názov (obchodné meno), adresu, číslo
telefónu a faxu objednávateľa, bankové spojenie, presné určenie miesta a čas pristavenia
vozidla, smer cieľa, dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy.
7. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa vyrozumieť.
8. Prijatím objednávky sa dopravca zaväzuje vykonať prepravu podľa dojednaných a
prepravným poriadkom stanovených podmienok.
Čl. 8
Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
1. Objednávateľ prepravy alebo vedúci výpravy ním určený môže navrhnúť zmenu zmluvy
pred začatím prepravy aj počas jej vykonávania, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje
9
prevádzka jeho firmy a nie je tým ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný
záujem.
2. Ak nemôže dopravca vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných
podmienok, je povinný objednávateľa o tom bez meškania vyrozumieť. Ak objednávateľovi
nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy
odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb tiež v prípade, ak
dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času pristavenia vozidla na
prepravu.
3. Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je objednávateľ povinný oznámiť to bez
meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala už určitú prípravu a táto príprava
bola vykonaná, je objednávateľ povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým spojené. Ak bola
preprava odvolaná až po odchode vozidla na dojednané miesto jeho pristavenia alebo už
vozidlo bolo na takéto miesto pristavené a k preprave nedošlo z príčiny na strane
objednávateľa, prináležia dopravcovi ešte náhrady za vykonané výkony spojené s pristavením
vozidla a jeho návratom na stanovište (garáže).
Čl. 9
Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
1. Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je
to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
2. Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na
konkrétny prípad. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi
dohodnuté inak.
3. Ak nebola zmluva o nepravidelnej autobusovej doprave uzavretá písomne, je možné od
zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez
úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na
strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je
to napr. dopravná nehoda autobusu a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie
náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie
prepravného povolenia cudzieho štátu a pod.
4. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je
povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie
zmluvy.
10
5. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v
dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich
mimo obce, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením
zmluvy, vrátane prístavnej jazdy autobusom z miesta garážovania na dohodnuté miesto
pristavenia a späť.
Čl. 10
Mimoriadne udalosti počas prepravy
1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácii následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na
stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov
dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (cestovného zariadenia a pod.) a hlavne na
zaradení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá
stavu po nehode.
2. Ak bolo nevyhnutné k vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode vozidlami, je
nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy
svedkov nehody, prípadne čísla ich vozidiel.
3. Postup vodiča resp. osádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50
zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Základnou povinnosťou
vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v
čase, ak by bolo na ujmu zistenia či pred jazdou alebo počas jazdy použil alkoholický nápoj
alebo užil inú návykovú látku,
4. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:
a) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste
dopravnej nehody,
b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a
bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou
nehodou,
d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej
dopravy osôb,
11
e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
f) bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je
účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode
spôsobená hmotná škoda , a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť
ich prostredníctvom Policajného zboru, nemusí to oznámiť, ak hmotná škoda bola spôsobená
na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý
je spôsobilý také upovedomenie vykonať.
5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k
poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo
ak na niekom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo ak na inom
majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom (Zákonom
národnej rady SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov), účastník
dopravnej nehody je povinný:
a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania dopravnej nehody, najmä
premiestnenia vozidiel, ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä
ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie
premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej
nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy,
c) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto
bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej
nehody.
6. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane
prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5.účastníci
dopravnej nehody sú povinný postupovať podľa odseku 5. len ak sa výslovne nedohodli inak.
7. Osádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá dopravcu sú
vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
8. Dopravca v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami, má za
povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenie a uviesť komunikáciu do
pôvodného stavu. Ak odstránenie, znečistenie alebo poškodenie komunikácie nie je v jeho
možnostiach je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následne náklady
spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.
12
9. Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu
alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri
ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb
povinný:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe prvú pomoc a
bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej
premávky,
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
10. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinný
pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 9
Čl.11
Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu
1. Pre medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich
článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.
2. Medzinárodná autobusová doprava je vykonávaná dopravcom podľa medzinárodných
zmlúv, dohôd a dohovoroch o cestnej doprave
a) Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave ( AETR )
vyhláška č. 108/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
b) Dohoda o preprave osôb v príležitostnej doprave prekračujúcej hranice štátu ( ASOR )
3. Je dovolené prepravovať najviac dva kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa
prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore. Jedna batožina
nesmie presahovať hmotnosť 25 kg. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do
zahraničia podlieha osobitným predpisom.
4. Ak nebude dopravcovi udelené niektoré z príslušných zahraničných prepravných povolení
potrebných k vykonaniu napríklad kyvadlovej prepravy zmluva o preprave sa ruší.
13
Čl. 12
Povinnosti objednávateľa medzinárodnej nepravidelnej autobusovej
dopravy
Objednávateľ medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy je povinný:
a) určiť vedúceho výpravy, ktorý počas prepravy zastupuje objednávateľa a potvrdzuje
dopravcovi správnosť údajov o priebehu prepravy v prepravnom doklade a rozhoduje o
ďalšom postupe v prípade prekážky, pre ktorú nemôže pokračovať v preprave,
b) zaistiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok, nocľah, vhodné garážovanie vozidla a
prípadne stravovanie, zaistiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov a poriadku vo vozidle
účastníkmi prepravy, zaistiť, aby účastníci prepravy boli vždy načas vo vozidle,
c) poskytnúť dopravcovi v dostatočnom predstihu pred začatím napr. kyvadlovej prepravy
kópiu zmluvy o rozsahu zaistenia poskytovaných služieb v mieste ubytovania skupín, ktoré sú
pre dopravcu dôležité pre zaistenie príslušného zahraničného povolenia, zaistiť pre potreby
dopravcu zoznam cestujúcich, ktorý obsahuje priezvisko a začiatočné písmeno mena
cestujúcich a poradové číslo,
d) zaistiť potrebnú súčinnosť účastníkov prepravy k tomu, aby preprava mohla byť načas a
riadne uskutočnená, zoznámiť účastníkov prepravy s podmienkami prepravy, časovým
harmonogramom prepravy, miestom a časom odchodu autobusu, zaistiť kontrolu cestovných
dokladov pred výjazdom.
Čl.13
Osobitná pravidelná autobusová doprava
Dopravca v súčasnosti sa zameriava na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, pri ktorej na
stanovenej autobusovej linke prepravuje zamestnancov zmluvného prepravcu.
1. Povinnosti dopravcu:
a) Dopravca sa zaväzuje vykonávať prepravu zamestnancov zmluvného prepravcu do
zamestnania podľa vopred dohodnutého harmonogramu príchodov a odchodov a na stanovené
miesto a podľa dohodnutej trase na základe prepravnej zmluvy.
b) Dopravca je povinný vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu s odbornou
starostlivosťou, na dohodnutej autobusovej linke a dohodnutom čase.
14
c) Dopravca zodpovedá za to, že ak dôjde k poruche na dopravnom prostriedku bude
bezodkladne použitý náhradný dopravný prostriedok.
d) Dopravca zodpovedá za to, že bude vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu na
základe zmluvy o preprave osôb uzavretej s prepravcom pre vymedzený okruh cestujúcich
stanovený v tejto zmluve.
e) Dopravca je povinný podľa vyhlášky MDPT SR č. 311/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave označiť autobus v osobitnej pravidelnej
autobusovej doprave tabuľkou s označením autobusovej linky veľkosti najmenej 600 x 150
mm. Písmo názvu východiskovej zastávky má výšku najmenej 30 mm a písmo názvu cieľovej
zastávky má výšku najmenej 70 mm a hrúbku najmenej 10 mm. Tabuľka má modrý podklad a
biele písmená.
2. Povinnosti cestujúceho:
a) Preukázať sa, že patrí do vymedzeného okruhu cestujúcich, pre ktorých je určená
autobusová linka osobitnej autobusovej dopravy napríklad zamestnaneckým preukazom
zamestnávateľa, pre ktorého je tento druh autobusovej dopravy vykonávaný.
b) Byť v stanovenom čase odchodu autobusu na autobusovej zastávke pripravený k
nastúpeniu do autobusu.
Čl. 14
Reklamácie
1. Práva, ktorá má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u
dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo
batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto
právo sa môže uplatniť priamo na súde.
2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený
ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v nepravidelnej autobusovej
doprave objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa prechádzajúcej vety ne
reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.
3. Objednávatelia prepravy
(prepravcovia) môžu podať reklamáciu len písomne. V
reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí
15
pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy,
vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.
4. Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočných odkladov najneskoršie do
šiestich mesiacov, ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa
preprava vykonala, alebo sa mala vykonať. 5. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods.
3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho ne jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu
ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči obchodným partnerom odo dňa jeho zverejnenia
a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy na prepravu osôb.
2. Tento prepravný poriadok je účinný od 26.11.2018
3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom
ich zverejnenia a sprístupnenia.
4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je
povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.
V Bratislave 26.11.2018
Limousine service s.r.o.
16